معتمدی و همکاران

وکلای دادگستری

انتشارات

  • • مطالعه و بررسی حقوقی قانون تجارت شرکت های سهامی ایران- تهران -1986

  • • نقش هیئت منصفه در جرایم علیه قانون مطبوعات تهران، 1992

  • • ترجمه آیین نامه رفتار حرفه ای برای وکیل حاضر در دادگاه کیفری بین المللی، نشریه وکلای ایران- (ایرانبار)- 2002

  • • ترجمه آیین نامه رفتار حرفه ای برای حرفه وکالت در قرن بیست و یکم، نشریه وکلای ایران- (ایرانبار)- 2003

  • • ترجمه اتحادیه بین المللی وکلا. نشریه وکلای ایران- (ایرانبار)- 2003

  • • ماهیت حقوق بشر، نشریه وکلای ایران- (ایرانبار)- 2003