معتمدی و همکاران

وکلای دادگستری

شرکا

آقای رضا معتمدی
وکیل ارشد
حقوق شرکت ها، قانون مدنی( تجاری و قراردادی یا قراردادهای تجاری ) ، دعاوی شرکتی و تجاری، داوری تجاری، صدور مجوز، سرمایه گذاری مشترک.

 


آقای برنا معتمدی
مشاور
قانون تجارت - ثبت اختراع و علامت تجاری - دعاوی تجاری- قانون کار – دعاوی مدنی – حقوق خانواده - ثبت شرکت ونمایندگی.


همکاران


خانم فرزانه فاطمی
وکیل و مشاور
قانون تجارت - ثبت اختراع و علامت تجاری - دعاوی تجاری- قانون کار – دعاوی مدنی – حقوق خانواده - ثبت شرکت ونمایندگی.


خانم سمیه امینی
وکیل و مشاور
قانون تجارت - ثبت اختراع و علامت تجاری - دعاوی تجاری- قانون کار – دعاوی مدنی – حقوق خانواده - ثبت شرکت ونمایندگی.