معتمدی و همکاران

وکلای دادگستری

زمینه ی فعالیت ها

 • • چک و سفته
 • • ادغام و تملک
 • • سازمان غیر انتفاعی
 • • ابزار قابل معامله
 • • نفت و معدن
 • • شراکت
 • • ثبت اختراعات
 • • خصوصی سازی
 • • وثیقه
 • • ثبت علائم تجاری و اختراعات
 • • مالیات
 • • مخابرات
 • • ارزش گذاری
 • • اسناد قابل انتقال
 • • وصیت نامه
 • • قانون کیفری
 • • طلاق
 • • مهریه
 • • قانون استخدام و کار
 • • اجرای حکم
 • • قانون خانواده
 • • تشکیل شرکتها
 • • مهاجرت
 • • وراثت
 • • بیمه
 • • مالکیت معنوی
 • • سرمایه گذاری
 • • سرمایه گذاری مشترک
 • • کار و اشتغال
 • • دعوای حقوقی شرکتی
 • • مالک و مستاجر
 • • امور رهن و اجاره
 • • حقوق اداری
 • • نمایندگی و توزیع
 • • داوری
 • • حل و فصل اختلافات
 • • قانون اموال هنری و فرهنگی
 • • بانکداری و مالی
 • • ورشکستگی
 • • ثبت شعبه
 • • قانون کسب و کار
 • • دعاوی مدنی
 • • دعاوی تجاری
 • • حقوق اداری
 • • قرارداد و تجارت